nove

CertifikátyPOLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU a BOZP


Strategickou víziou a misiou našej spoločnosti je dosiahnutie solídneho postavenia na slovenskom trhu, čiže v produktivite, ktorá sa prejaví opakovaným záujmom zo strany zákazníka.


Našim poslaním je zabezpečenie spokojnosti zákazníka a ochrana pracovného a životného prostrediapred, počas a po každej aktivite bez ohľadu na jej zložitosť. Za každých okolností firma urobí maximum, aby zaistila stabilné výrobné, obchodné, finančné a servisné služby, a tým dosiahla dlhodobý prospech nie len firmy EKOMOS s.r.o., ale aj jej zákazníkov.


Cieľom spoločnosti je čeliť a poradiť si s konkurenciou v rámci obchodného prostredia, dodržiavajúc najvyššie etické princípy, rešpektovaním kultúry obchodného prostredia, pravidiel a zvyklostí platných na území štátu, na ktorom firma pôsobí.


Spoločnosť je už od svojho vzniku profilovaná orientáciou na zákazníka. Pracuje na báze kvalifikovaného partnerstva využívajúc synergický efekt kooperácie na profesionálnej úrovni.


Zamestnanci sú si vedomí, že efektívne využívanie infraštruktúry a profesijná kultúra chráni životné prostredie, a že rešpektovanie predpisov BOZP je kľúčom k produktivite a kultúre pracovného prostredia. Pridruženým dokumentom tohto dokumentu je aj "Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci".


Preto je úlohou každého zamestnanca prispievať k uskutočňovaniu cieľov politiky kvality, environmentu a BOZP a vykonávať bezchybnú prácu. Uspokojovanie požiadaviek našich zákazníkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácie zásad našej firmy.


Naša firma sa snaží neustále udržiavať také prostredie, ktoré vedie zamestnancov k iniciatívnemu, profesionálnemu správaniu, založenému na schopnosti vcítiť sa a pochopiť ľudské vzťahy, ktoré ovplyvňujú aj vzťahy obchodné.


Vedenie spoločnosti a všetci jej zamestnanci sú zodpovední za vysokú úroveň kvality na svojom úseku činnosti, za splnenie politiky kvality vo všetkých aspektoch spoločnosti ako aj trvalé zlepšovanie efektívnosti IMS.


Kvalita spoluvytvára dobré meno spoločnosti a je nutnou podmienkou pre prospech firmy.


Certifikácie


Certifikát ISO Certifikát ISO Certifikát ISO

Recertifikácie


Certifikát ISO Certifikát ISO Certifikát ISO

Recertifikácie 2020


Certifikát ISO Certifikát ISO Certifikát ISO Certifikát ISO

Recertifikácie 2023


Certifikát ISO Certifikát ISO Certifikát ISO